Osposobljavanje radnika za pružanje prve pomoći

Dužnost poslodavca je da,prema odredbama Zakona o zaštiti na radu čl. 54 , organiziraju odnosno osiguraju pružanje prve pomoći radnicima i drugim osobama do dolaska  hitne medicinske pomoći (HMP) ili do dolaska u zdravstvenu ustanovu prema Pravilniku o pružanju prve pomoći radnicima na radu (NN 56/83)

Također,poslodavac je dužan osigurati sredstva i opremu za pružanje prve pomoći koji uvijek moraju biti dostupni ,označeni i zaštićeni od neovlaštenog korištenja (ormarić za pružanje prve pomoći).

Radnici određeni za pružanje prve pomoći od poslodavca dobivaju obavijest u pisanom obliku da su osposobljeni za pružanje prve pomoći.